ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН УРСГАЛЫГ УДИРДАХ ТУХАЙ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН УРСГАЛЫГ УДИРДАХ ТУХАЙ

Үндэстний хөрөнгө оруулалтын сан нь төрийн оролцоотой байдаг ба санхүүгийн актив, үнэт цаас, бонд, өмч, үнэт метал, бусад санхүүгийн хэрэгслүүдийг багтаадаг.

Дэлгэрэнгүй